Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။  စာအုပ္ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ  Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။

  Read more...
 • လူ႔အခြင့္အေရး

  လူ႔အခြင့္အေရး

  အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ရန္ သိကၡာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

  Read more...
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကိုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္သည္ဟု Spectrum မွ ခံယူသည္။

  Read more...
 • အျခားက႑မ်ား

  အျခားက႑မ်ား

  က်ားမေရးရာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ နယ္ပယ္ သံုးခုသည္ Spectrumမွ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

  Read more...

သတင္း

Recycle ပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုထားသည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ပြိုင်ပွဲတွင် အလက ကလုံးထာမှ ပထမဆုရရှိ

11/01/2021

 Recycle ပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုထားသည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ပြိုင်ပွဲတွင် အလက ကလုံးထာမှ ပထမဆုရရှိ

Spectrum အဖွဲ့က ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် Recycle ပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြုလုပ်သည့် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း( ကလုံးထာ) က ပထမဆုရရှိခဲ့သည်။

Spectrum အဖွဲ့က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့

02/12/2020

Spectrum အဖွဲ့က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့

နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် Spectrum အဖွဲ့က စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပြီး ChildFund Myanmar နှင့်  Austrlian Aid တို့က ပံ့ပိုးသည့် “ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Online မှ တဆင့် ကျင်းပခဲ့ရာ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်မှ မြို့နယ် ၃ ခုဖြစ်သည့် ထားဝယ်၊ ရေဖြူနှင့် သရက်ချောင်းရှိ စာသင်ကျောင်း ၅၀ ကျော်မှ...

2019-2020 Myanmar Citizen Budget Video

27/08/2020

ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရမှတ်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် ဘတ်ဂျက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရမှတ်တွင် နှစ်စဥ် သိသာစွာ တိုးတတ်လျက်ရှိပြီး ထပ်မံတိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်းများလည်း ရှိနေသည်။

Spectrum က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၂ ခုတွင် ထင်း၊ မီးသွေးအစားထိုးချက်ပြုတ်ရန် LPG မီးဖိုတပ်ဆင်ပေးခဲ့

04/08/2020

Spectrum က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၂ ခုတွင် ထင်း၊ မီးသွေးအစားထိုးချက်ပြုတ်ရန် LPG မီးဖိုတပ်ဆင်ပေးခဲ့

ဇူလိုင် ၂၇ ရက်က ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့ နယ်ရှိ Maina Catholic Church IDP Camp နှင့် ဇူလိုင် ၃၀ရက် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဂျန်မိုင်ကော့ KBC IDP Camp တို့တွင် ကနဦးစီမံချက်အဖြစ် စခန်းတစ်ခုတွင် LPG ဓါတ်ငွေ့ရည် သုံးမီးဖို၊ ဆလင်ဒါ gas အိုးအပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၂၅ စုံစီ...

Powered by KnowledgeArc