Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။  စာအုပ္ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ  Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။

  Read more...
 • လူ႔အခြင့္အေရး

  လူ႔အခြင့္အေရး

  အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ရန္ သိကၡာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

  Read more...
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကိုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္သည္ဟု Spectrum မွ ခံယူသည္။

  Read more...
 • အျခားက႑မ်ား

  အျခားက႑မ်ား

  က်ားမေရးရာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ နယ္ပယ္ သံုးခုသည္ Spectrumမွ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

  Read more...

သတင္း

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

29/05/2020

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Spectrum- Sustainable Development Knowledge Network သည် ပြည်တွင်း အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းများနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားသည့် ဒေသများတွင် ထင်း၊မီးသွေးအစားထိုး လောင်စာအဖြစ် ဓာတ်ငွေ့ရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များမျှဝေခြင်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပွဲကို တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့

30/01/2020

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များမျှဝေခြင်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပွဲကို တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့

Australian Aid ၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ChildFund Myanmar မှ တစ်ဆင့် Spectrum က တာ၀န်ယူ‌ဆောင်ရွက်သည့် သဘာဝ ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များမျှဝေခြင်း စီမံကိန်း တိုင်းအဆင့် မိတ်ဆက်ပွဲကို ထားဝယ်၊ အထက (၂) နဝရတ်ခန်းမတွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက် ၈ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် Spectrum က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့

29/11/2019

မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက် ၈ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် Spectrum က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့

မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်၏ ၈ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် Spectrum အဖွဲ့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၈ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံပွဲကို ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ရှိ ရွှေနဒီဘုန်းတော်ကြီးပရဟိတစာသင်ကျောင်းတွင် “အမွေအနှစ်များ၏ ပဲ့တင်သံ” ဟူ သောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၄ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Spectrum မှ တာဝန်ယူကျင်းပခဲ့

02/10/2019

မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၄ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Spectrum မှ တာဝန်ယူကျင်းပခဲ့

အောက်တိုဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများစုဝေးပြီး Spectrum အဖွဲ့ရုံးခန်းတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက် မနက် ၉ နာရီမှ စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။

Powered by KnowledgeArc