Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။  စာအုပ္ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ  Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။

  Read more...
 • လူ႔အခြင့္အေရး

  လူ႔အခြင့္အေရး

  အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ရန္ သိကၡာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

  Read more...
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကိုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္သည္ဟု Spectrum မွ ခံယူသည္။

  Read more...
 • အျခားက႑မ်ား

  အျခားက႑မ်ား

  က်ားမေရးရာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ နယ္ပယ္ သံုးခုသည္ Spectrumမွ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

  Read more...

သတင္း

စားသံုးနိုင္ေသာ အင္းဆက္မ်ားအား ေရာင္းခ် စားသံုးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ႔လာျခင္း

12/08/2019

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စားသံုးနိုင္ေသာ အင္းဆက္မ်ားစားသံုးမႈကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက စတင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အခုခ်ိန္ထိလဲ နွစ္ျခိဳက္စြာ စားသံုးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ အနံ အရသာမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး စားသံုးလာၾကပါၿပီ။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ Spectrum အဖြဲ႔သားမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အင္းဆက္ေရာင္းခ် စားသံုးမႈအေလ႔အထမ်ားကို ရိုက္ကူးတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ား အားေကာင္းေစရန္္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း(ICEE)

07/07/2019

ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ား အားေကာင္းေစရန္္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း(ICEE)

ICEE ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ? ယခုစီမံကိန္းသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးတည္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈႏွင့္ ေတြးေခၚႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ တိုးတက္ေစျခင္းအပါအဝင္ ဘက္စံုပညာေရး ရရွိေစႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္သည္။

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထင္းအစားထိုး ဓာတ္ေငြ႔ ရည္ (LPG) ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈစီမံကိန္း

30/06/2019

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထင္းအစားထိုး ဓာတ္ေငြ႔ ရည္ (LPG) ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈစီမံကိန္း

လက္ရွိတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ ထင္းႏွင့္ မီးေသြးကိုသာ အားထားအသံုးျပဳေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျမင့္တက္လာရျခင္းႏွင့္ ထင္းကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရယူေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခန္းအနားတြင္ Spectrum အဖြဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

06/06/2019

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခန္းအနားတြင္ Spectrum အဖြဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခန္းအနားတြင္ Spectrum အဖြဲ႔က ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တို႔၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ Spectrum အဖြဲ႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပခန္းမ်ားပါ၀င္ျပသခဲ့သည္။

Powered by KnowledgeArc