Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

EITI အက်ဥ္း

အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာတြင္းထြက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ထုတ္လုပ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး ကနဦးအစီရင္ခံစာ ကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ တိုင္းျပည္၏ သဘာ၀သယံဇာတအေပၚမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္သည့္ အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအျဖစ္ရရွိသင့္သည့္ေငြေၾကးႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိၿပီး spectrumsdkn.org ႏွင့္ myanmareiti.org website တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Spectrum အဖြဲ႔ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တြင္းထြက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာလာေစေရး (EITI) လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္ ကာလရွည္ၾကာ အာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ စိတ္ကူးေတြကို သင္ရဖို႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေတြ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္"

ကနဦးအဆင့္ ၾကံစည္စိတ္ကူးရာမွ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ Spectrum ၏ အစပိုင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။

          Spectrum က ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အမ်ိုးသားေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ကူညီခဲ့သည္။ သဘာ၀ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ သယံဇာတက်ိန္စာမ်ားကို မည္သို႔ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သည္ကို ဂရုစိုက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။

Spectrum က EITI ၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို သိရွိေစရန္ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သင္တန္းသားတို႔ကို ကာတာႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

တူညီသည့္ စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္မ်ားကို စုစည္းေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ကာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ေပၚရန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျဖစ္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းလမ္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအတြက္ EITI အတြင္း၀န္ရံုးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရႏိုင္ရန္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ အျပင္းအထန္ အေျဖရွာေဖြျခင္း။

EITI ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္စာတမ္းငယ္မ်ားက အကူအညီေပးျခင္း။

ကုမၸဏီမ်ားအား EITI ေၾကာင့္ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားျခင္း။

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားက EITIႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားေရးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း။

Spectrum က သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အဓိကကူညီခဲ့ရာ MATA( Myanmar Alliance for Transparency and Accountability) အဖြဲ႔ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားစုစည္းပါ၀င္သည့္ EITI အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ကို EITI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လမ္းညြန္စာအုပ္ကို ကာတြန္းပံုမ်ားျဖင့္ ကူညီထုတ္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားပါ၀င္သည့္ Multi-Stakeholder အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၃ ႀကိမ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ အေစာပိုင္းက EITI ၏ ကနဦး အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယအစီရင္ခံစာတြင္ ပိုျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္လာေအာင္ စီစဥ္ေအာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Powered by KnowledgeArc