Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

အစားအစာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် GAP/HACCP

 • လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

  လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

  ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ လ႔ူအခြင့္အေရး၏ အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္းအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေပးၾကသည္။ လူမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာႀကီး ၅ ခု ၏ အဖိုးတန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား လူအမ်ားက ဥပမာအျဖစ္ မၾကာခဏ ကိုးကား ၾကသည္။

  Read more...
 • About

  Spectrum - Sustainable Development Knowledge Network - was founded in 2007 during the early phases of Myanmar's democratic transition.

  As Myanmar embarks on a new phase of national development, Spectrum's mission is to facilitate constructive multi-stakeholder engagement on environment, sustainable development and natural resource management issues.

  We connect with government, business and local communities to inform, empower and educate in our role as an information-sharing network.

  At the core of our work is a focus on access to information and to support accountability and transparency. Our aim is to empower citizens to make informed decisions about the future direction of their country.

  We do this by providing resource materials, training, sharing relevant research and case studies while promoting positive engagement between the Myanmar government, private sector and society.

  The diagram below outlines some of our key activities in 2014-15.

  DIAGRAM FINAL

  Read more...
 • About MM

  ေရာင္စဥ္လႈိင္း- စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အသိပညာကြန္ယက္- ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲအစဦးကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္သစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုသည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည့္ က႑မ်ားတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့့္ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ေရာင္စဥ္လႈိင္းက ခံယူထားသည္။

  ေရာင္စဥ္လႈိင္းက အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပညာေပးေရး အစီအစဥ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀သည့္ကြန္ယက္အေနႏွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

  သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ရရွိေစေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံယူမႈတိုးတက္လာေစေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔၏ အဓိကတာ၀န္အျဖစ္ စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔အဖြဲ႔၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။

  အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုျမွင့္တင္ရန္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို ေ၀မွ်ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေရာင္စဥ္လႈိင္းအဖြဲ႔က ျပဳလုပ္ေပးသည္။

  Read more...
 • Library

  Spectrum has an enormous library of electronic documents that will progressively be uploaded to the website during 2014. They will be fully searchable, but if you can't find something that you think we might have, but have not uploaded yet, please get in touch.

  If you have materials that you think should be in our resource repository, please let us know or send it to us. We also look forward to hearing how the material people download has been useful. Please use our contact form to provide your feedback and suggestions and sign up for updates if you would like regular news about new uploads to the Library.

  Read more...
 • Library MM

  ေရာင္စဥ္လႈိင္းအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အဖြဲ႔မွ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို website တြင္ အြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ထားရွိသည္။ သင့္အေနႏွင့္ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္မွ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ္လည္း သင္လိုခ်င္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မေတြ႔ရွိပါက ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

  အကယ္၍ သင့္ထံတြင္ ေ၀မွ်သင့္သည္ဟု ယူဆသည့္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားရွိေနပါက ကၽြန္ပ္တို႔ကို အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ကူးယူမႈက မည္သို႔ အသံုး၀င္သည္ကို ကၽြန္ပ္တို႔သိလိုသည္ ။ သင္တို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ပ္တို႔ Website တြင္ သင္တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို Sing up ျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည့္အျပင္ သတင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္အသစ္မ်ား website တြင္ တင္လွ်င္တင္ျခင္း သိရွိေအာင္ စီစဥ္ထားႏိုင္သည္။

  Read more...

Powered by KnowledgeArc