Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

ပညာေရး

Spectrumမွ ထုတ္ေဝေသာ ကေလးစာအုပ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အသံုးခ်မႈကို အဓိကထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားသည္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို လက္လွမ္းမီေစေရး၊ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရးကို ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳကိစၥရပ္မ်ားကို အျမဲျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈမ်ား သိသိသာသာ နည္းပါးေနေသးၿပီး အျခားျပနာရပ္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသးသည္။ Spectrumသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပနာရပ္မ်ားကို ပညာေပးေျဖရွင္းေပးမည့္ အသိပညာဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ ျမေအးက Spectrum၏ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

“ဒီစာအုပ္ေတြက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေပး သက္သက္ပဲ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံအနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေပးေရး အပိုင္းေတြလည္း ပါတယ္။”

 • ပို႔ခ်ေပးသည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

  ပို႔ခ်ေပးသည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

  Spectrum သင္တန္းပို႔ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

  Read more...
 • ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေပးအစီအစဥ္ မ်ား

  ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေပးအစီအစဥ္ မ်ား

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Spectrumမွ ဖန္တီးထုတ္ေဝလိုက္သည့္ သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွတဆင့္ ကေလးမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

  Read more...
 • ကေလးသံုးစာအုပ္မ်ား

  ကေလးသံုးစာအုပ္မ်ား

  Spectrumအေနနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေျခခံထားသည့္ ကေလးစာအုပ္မ်ားစြာ ထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းစာအုပ္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ကၽႊမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေရးသား၍ ျမန္မာစာ၊ျမန္မာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝထားသည့္အျပင္ ျမန္မာကာတြန္းဆရာမ်ား၏ ေရးဆြဲမႈ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားသည္။

  Read more...

Powered by KnowledgeArc