Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားေရးရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားမေရးရာ မတန္းတူညီမွ်မႈကိစၥသည္ အဓိက ျပနာတစ္ခုျဖစ္ေနေသးသည္ဟု Spectrumက ရႈျမင္သည္။ထိုမွ်မက က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ လြန္စြာ အေရးပါေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

 

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသားေပးထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား စိန္ေခၚမႈမရွိျခင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မညီမွ်မႈကို ခြင့္ျပဳေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

Spectrumသည္ (NSPAW)အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္ ၊ မီဒီယာ၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးေရးကို အဓိကထားသည္။

Spectrum၏ အဓိကထားေသာ အရင္းအျမစ္၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အားလံုးတြင္ က်ားမေရးရာ ျပႆနာကို အေရးႀကီး ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ထားသည္။ အတက္ႏိုင္ဆံုး က်ားမေရးရာ မခြဲျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေယာကၤ်ား၊မိန္းမ၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက်ၤားေလး စသည္တို႔အားလံုး၏ စိတ္ကူးယူဆခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မတူကြဲျပားေသာ အေနအထားမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သည္။

က်ားမေရးရာႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အခြင့္အေရးမ်ား ရႈေထာင့္မွ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေပး သည္။ ထိုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်မူမရွိဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႕ အေနႏွင့္ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုကို ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်တစြာ ရယူပိုင္ခြင့္မရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီျခင္း၊ ဝင္ေငြရ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္း စသည္ တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေပးမႈရွိၿပီး အျမတ္ထုတ္မႈ ကင္းေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားက လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ ကိစၥမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ တန္းတူမညီမွ်မႈ၏ အဓိပၸာယ္ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနရေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားက အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လူေနမႈဘဝကို အခ်ိဳးမညီ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽႊႏု္ပ္တို႔၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ ပံုစံအား အထူးအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ထားသည္။

 • အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး

  အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး

  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေစရန္အတြက္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ the Convention for Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) “ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

  Read more...
 • အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားေရးရာႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs)

  အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားေရးရာႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs)

   

   

  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Spectrum က "အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ က်ားမလိင္ခြဲျခားမႈ အေပၚအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

  ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေလးမ်ားက ေအာက္ပါျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more...
 • အမ်ိဳးသမီးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေဘာင္

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားကအမ်ဳိးသမီးတို႔အေပၚကို၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားအျဖစ္က်ေရာက္ ေနသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအတြင္း ေယဘူယ်က်ၿပီး ေပၚလြင္သည့္ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္မွာ-

  Read more...

Powered by KnowledgeArc